Ketenzorg

Beste klant,

De Diabetesverpleegkundige van de huisarts heeft beslist dat u recht heeft op preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering.

Preventieve voetverzorging is bedoeld ter voorkoming van ernstige voetproblemen bij mensen met diabetes.

Nagels knippen, eelt verwijderen (om cosmetische redenen) en incrêmen worden echter niet vergoed. Dit is niet medisch noodzakelijk en valt derhalve niet onder de basisverzekering. Hiervoor betaald u een eigen bijdrage .

Samenvattend:
Alleen behandeling van risicovolle locaties (geen bijbetaling)
Een totale voetverzorging (bijbetaling)

Inmiddels zijn door de zorgverzekering de voorwaarden aangepast. Dit heeft voor ons een aantal gevolgen.

 1. Gelijktrekking aantal minuten Simms 1 en 2 (dit houdt in ongeveer 7- 8 consulten per jaar)
 2. Verlaging vergoeding pedicure door ketenzorg
 3. Eigen bijdrage voor volledige voetbehandeling

Preventieve voetzorg:

 1. Instrumentale behandeling ter voorkomen van diabetische voetulcera en het verminderen van kans op een risico voet (ingroei nagels, likdoorns, kloven, dikke eeltlagen)
 2. Voorlichting en educatie t.a.v. de diabetische voetzorg

Cosmetische voetzorg:

 1. Screenen van de voet (POH)
 2. Cosmetische behandeling (nagels knippen/lakken, algemeen eelt verwijderen en incremen voet na behandeling)
 3. Specialistische technieken (ortheses, beugels, vilttechniek)
 4. Wondbehandeling

Met vriendelijke groet,
Flo Poort
Uw Medisch Pedicure

Afdrukken

Voetweetjes

Poort Pedicure's Wist je dat ...?!

 • Je voeten zijn een afspiegeling van uw gehele gezondheid.
 • Je voeten hebben 26 botjes, 33 gewrichtjes, 19 pezen, 107 banden, 250.000 zweetkliertjes en 72.000 zenuwen.
 • Er zijn meer mensen die hun voetklachten niet laten behandelen dan wel.
 • 4x zoveel vrouwen hebben last van voetproblemen dan mannen.
 • Wandelen is de allerbeste oefening voor uw voeten. Een gemiddeld persoon loopt per dag 8000 tot 10000 stappen. Opgeteld is dat 185.000 km in uw hele leven oftewel meer dan vier keer de wereld rond.
 • Circa 5% van de bevolking heeft last van infecties aan de voeten.
 • Circa 19% van de bevolking (per jaar) krijgt te maken met voetklachten.
 • 57% van de bevolking krijgt een of meerdere keren in het leven te maken met gezondheidsklachten met betrekking tot de voeten.
 • De beenderen in uw beide voeten samen vormen ¼ van alle beenderen in het lichaam.
 • Een paar voeten telt ca. 250.000 zweetkliertjes, die samen ¼ liter vocht per dag afscheiden.

Afdrukken

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Poort  Pedicure

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Poort Pedicure en op alle met voetverzorging van Poort Pedicure aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Poort Pedicure in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk Poort Pedicure is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Poort Pedicure behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Poort Pedicure is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2. Inspanningen
Poort Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Poort Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Het boeken van een behandeling
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Poort Pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Poort Pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, verhoogd met € 5,00 euro administratiekosten.

3.3 Annulering door Poort Pedicure
Poort Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de salon.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag Poort Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de salon kan Poort Pedicure de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht
Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Poort Pedicure of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Poort Pedicure of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling
Poort Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en de website www.poortpedicure.nl Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij Poort Pedicure.

De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

Poort Pedicure behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de salon en op de website www.poortpedicure.nl Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen(contant ). Uitsluitend na overleg met Poort Pedicure is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Poort Pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Poort Pedicure aaangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Poort Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. Poort Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Poort Pedicure zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding
Poort Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Poort Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Poort Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Poort Pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Poort Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Artikel 8. Garantie
Poort Pedicure geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Poort Pedicure heeft gebruikt.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal
Poort Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Poort Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Poort Pedicure te dienen.
Poort Pedicure dient klachten afdoende te onderzoeken. Poort Pedicure zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Poort Pedicure verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11. Geschillenregeling
Geschillen tussen cliënt en Poort Pedicure over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Poort Pedicure aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Poort Pedicure heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Poort Pedicure is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Poort Pedicure aan deze keuze gebonden. Indien Poort Pedicure een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Poort Pedicure dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Poort Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Poort Pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn HIER te downloaden.

Afdrukken

Lokatie Poort Pedicure

Praktijk Poort Pedicure.

Sleep het poppetje naar de lokatie voor een panorama-view rondom mijn praktijk. U kunt ook een routebeschrijving krijgen door uw adres in te voeren.

Afdrukken

Kwaliteitsregister voor Pedicures

Er is een KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

Inzicht in kwaliteit
De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.

Transparant
Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicureberoep transparant is en de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

Kwaliteitsnormen:

 1. Vakbekwaamheid; geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma
 2. Code voetverzorgingsbedrijf; hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep
 3. Richtlijnen: beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen
 4. Accreditatiepuntensysteem: bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.

Poort Pedicure uit Heerhugowaard staat met nr 6749 ingeschreven in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP).

Klik HIER voor meer informatie

Afdrukken